Znalezione obrazy dla zapytania caritas logo
 logo

 

 

Realizacja unijnego programu pomocy żywnościowej najbardziej potrzebującym

podprogram 2018

Pomocą żywnościową objęte są osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria o pomocy społecznej, której udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu m. in.:

- ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia,     

- niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby,

- przemocy w rodzinie,

- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii,

- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej,

i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.

- dla osoby samotnie gospodarującej     1.268 zł. netto

- w rodzinie (na jedną osobę)                1.028 zł. netto

 

 Pomoc żywnościowa udzielana jest tylko na podstawie skierowań wydanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu mieszkańcom z terenu Parafii św. Maksymiliana.  

 

Przyjmowanie skierowań z MOPS-u

 

na unijną pomoc żywnościową

podprogram 2018

 

od 4 września 2018 roku

w dniach:

wtorki, czwartki w godz. 800 do   830

                                        1600 do 1630

                                              

Miejsce składania wniosków:

Parafia św. Maksymiliana

Ośrodek św. Jana Pawła II (III-segment zabudowań)


Podsumowanie programu POPŻ

- podprogram 2016

z pomocy skorzystało 574 osoby

wydano w formie paczek żywność o łącznej wadze 28.181,10 kg

- podprogram 2017

z pomocy skorzystało 530 osób

wydano w formie paczek żywność o łącznej wadze 26.629,20 kg